• No : 126
  • 公開日時 : 2022/04/19 13:00
  • 印刷

ミラーサーバーの検出エンジンのアップデートを一時的に停止する方法

回答

以下の手順で、ミラーサーバーの検出エンジンのアップデートを一時的に停止することができます。
 
ESET Endpoint Security V7.x / V8.x / V9.x
ESET Endpoint アンチウイルス V7.x / V8.x / V9.x
ESET Server Security for Microsoft Windows Server V8.x
ESET File Security for Microsoft Windows Server V7.x の場合
 
ミラーツールの場合
 
 
プログラム
ESET Endpoint Security, ESET Endpoint アンチウイルス, ESET Server Security for Microsoft Windows Server, ESET File Security for Microsoft Windows Server, ESET File Security for Linux
プラットフォーム(OS)
Windows, Windows Server, Linux Server